Cải tạo Trạm biến áp Hoả Xa

  • Chủ đầu tư: EVN Hồ Chí Mính
  • Tổng Thầu: Công Ty Cổ phần Chấn Hưng
  • Phạm vi công việc: Cải tạo trạm biến áp 110kV Hoả Xa