Cung cấp 2 giàn tủ GIS trung thế 24kV cho TBA 110kV Trường Đua

  • Khách hàng: EVN Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 2022-2023
  • Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị cho 02 giàn tủ GIS trung thế 24kV cho TBA 110kV Trường Đua