Dự án đại tu máy nén Pittông, Model J4D250

  • Khách hàng: Nhà máy Lọc hóa chất Nghi Sơn
  • Địa điểm: Thanh Hóa
  • Phạm vi công việc: đại tu máy nén Pittông bảo trì đại tu, Model J4D250