Dự Án Field joint coating for CLJOC

  • Nhà đầu tư: Cuu Long JOC
  • Nhà thầu chính: Chấn Hưng LTD
  • Thời gian thực hiện: 08/2015 – 05/2017