Dự Án Fuel Gas Skid

  • Khách hàng: Vietsov Petro
  • Địa điểm: Bà Rịa-Vũng Tàu
  • Thời gian thực hiện: 04/2018 – 12/2018
  • Phạm vi công việc:  cung cấp hệ thống fuel gas bao gồm phần thiết kế Skid, mua sắm vật tư và thi công.
  • Loại hợp động: EPC