Dự án lắp đặt, đấu nối thiết bị GIS 110KV

  • Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm vi công việc: Lắp đặt, đấu nối thiết bị GIS 110KV