Cung Cấp Vật Tư Thiết Bị, Lắp Đặt Đường Ống Cấp Bù Khí Cửu Long

Khách Hàng: Petro Viet Nam, GAS DISTR

Thời gian thực hiện: 13/01/2020 to 28/17/2020